PŘEČÍTajte SI naše zásady

Ak ste naším zákazníkom, odoberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám vaše osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

KTO JE SPRÁVCA?

Sme spoločnosť Národné kariérne centrum SK, IČO: 50374851, so sídlom Jazdecká 8686/65, 917 01 Trnava zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trnava, oddiel Sro, vložka 37907/T, zastúpená Miroslavom Koleníkom a Igorom Holéczym ako konateľmi.

Prevádzkujeme webové stránky www.nakac.sk, www.kamnavysoku.sk, www.kamnastrednu.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, teda určujeme, ako, za akým účelom a na aký dlhý čas budú osobné údaje spracovávané a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú nápomocní.

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

V prípade, že sa na nás budete potrebovať v priebehu spracovávania obrátiť, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle 0940 520 411, prípadne na adrese info@nakac.sk.

VYHLASUJEME

že ako spracovatelia vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované aktuálne platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, teda že: 

Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti, či udeleného súhlasu, plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov, umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Spracovávame výhradne tie osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov): 

  • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje (fakturačné údaje a kontaktné údaje) sú nevyhnutne potrebné k plneniu zmluvy a služieb z toho vyplývajúcich.

  • Vedenie účtovníctva

Ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti vystavovania a vedenia daňových dokladov.

  • Marketing – zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo konkrétne klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných správ. Ak ste naším zákazníkom, konáme tak z oprávneného záujmu, nakoľko odôvodnene predpokladáme, že vás naše novinky a tipy z oblasti kariérneho rastu a vzdelávania zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Ak však nie ste našim zákazníkom, zasielame vám tieto newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od jeho udelenia.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

V prípade, že narazíme na zaujímavú tvorbu niekoho ďalšieho, súvisiacu s naším odborom, radi vám jeho prácu v e-maili odporučíme.

  • Fotografie a video záznamy zo seminárov

Na niektorých našich živých akciách – školeniach, seminároch, výstavách, vyhotovujeme fotografickú dokumentáciu či video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Video záznam slúži účastníkom online kurzu k nahliadnutiu. Pri týchto materiáloch nikdy nenájdete mená účastníkov, s výnimkou prípadu, ak by sa jednalo o referenciu a to výhradne na základe súhlasu. Ak by ste na záznamoch nechceli byť, kontaktujte nás, prosím, pred usporiadaním akcie.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, ak zákon nestanovuje dlhšiu dobu ich uchovania alebo ak sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

COOKIES

Tento web pre správne fungovanie, štatistické a marketingové funkcie využíva súbory cookies. Viac informácií o ich spracovaní a použití nájdete na tejto stránke.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a dodržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

PREDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovávania osobných údajov.

Pre zabezpečenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

  • SmartEmailing – aplikácia pre komunikáciu, web
  • Superfaktura – aplikácia na fakturáciu
  • Facebook – FB pixel
  • Google – Google Analytics

Existuje možnosť, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť aj ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania.  Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba. 

POSKYTOVANIE DÁT MIMO EÚ

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutí Európskej komisie.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte konkrétne práva. V prípade, že budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@nakac.sk

Máte právo na informácie, ktoré je naplnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám v lehote 30 dní doložíme, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

V prípade, že sa u vás niečo zmení alebo pokiaľ zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovávania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovávaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovávania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ.)

Právo na prenositeľnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako, ako pri využití práva na prístup – iba s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady v lehote stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať mailom. 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údaji nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak však najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s týmto mohli niečo urobiť a naše prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných správ

E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak však zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov po kliknutí na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maili.

MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.11.2023